Pogoji poslovanja

 1. Splošne določbe
 2. Način sklepanja kupoprodajne pogodbe
 3. Pravice in obveznosti prodajalca
 4. Pravice in obveznosti kupca
 5. Dobavni in plačilni pogoji
 6. Nakupna cena
 7. Pridobitev lastništva in prenos tveganja poškodb blaga
 8. Reklamacijski postopek
 9. Osebni podatki in varstvo osebnih podatkov
 10. Odstop od kupoprodajne pogodbe
 11. Platforma za reševanje sporov online
 12. Recenzije izdelkov
 13. Darilni boni (potrdila)
 14. Bazar
 15. Nagrade in nagradne igre
 16. Končne določbe
 17. Uporaba materialov s spletne strani
 18. Odgovornost

1. Splošne določbe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi kot »Pogoji poslovanja«) urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe sklenjene med prodajalcem, ki je Katkyn, s.r.o., s sedežem na Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, davčna številka: 2121813067, zapisanem v poslovnem registru Okrajnega sodišča Bratislava I, Oddelek: Sro, vložka št.: 163551/B, Matična številka: 54 684 790, poslovalnica, Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava (v nadaljevanju le »prodajalec«) in kupcem – potrošnikom, katere predmet je nakup in prodaja blaga na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.

Ti pogoji poslovanja veljajo za nakup v spletni trgovini www.medvedkiigrace.si in podrobneje določajo in pojasnjujejo pravice in obveznosti prodajalca in kupca. Kot take so sestavni del kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem.

Inšpekcijski nadzor

Slovaški tržni inšpektorat. (slovaško: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI))
Inšpektorat SOI za Bratislavski okraj
Prievozská 32, P.P. p.p. 5, 820 07 Bratislava 27
Oddelek za tehnično kontrolo proizvodov in varstva potrošnikov

 

1.2 Kupec v skladu s tem delom Pogojev poslovanja pomeni potrošnik.

1.3 Potrošnik za namene teh Pogojev poslovanja pomeni fizično osebo, ki pri sklepanju in izvedbi kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovnega delovanja, zaposlovanja ali poklica. Za pravne osebe veljajo posebne pravice in dolžnosti.

1.4 Kupec kot potrošnik pri naročilu navede svoje ime, priimek, naslov bivališča, telefonsko številko in e-mail.

1.5 Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da kupec s poslanim naročilom prodajalcu potrjuje, da soglaša s tem, da se bodo te pogoji poslovanja in njihovi pogoji ter določbe nanašali na vse kupoprodajne pogodbe, sklenjene na kateri koli spletni strani elektronske trgovine, ki jo vodi prodajalec, na osnovi katere prodajalec dobavi blago predstavljeno na spletni strani kupcu (v nadaljevanju le »kupoprodajna pogodba«) in na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, ki so nastala predvsem pri sklenitvi pogodbe in reklamaciji blaga.

1.6 Splošni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita za pogoje, ki se razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja, bodo te določbe kupoprodajne pogodbe imele prednost pred splošnimi pogoji poslovanja.

1.7 Vsa pogodbena razmerja med prodajalcem in kupcem so sklenjena v skladu s pravnim redom. Če je pogodbena stranka potrošnik v smislu § 52 odst. 4. zakona 40/1964 Zb. civilnega zakonika, po zadnjih spremembah predpisov (»Civilni zakonik«), kjer se urejajo pogodbena razmerja, ki jih pogoji poslovanja ne urejajo, Civilnim zakonikom, zakonom št. 250/2007 Z.z. o varstvu potrošnika, po zadnjih spremembah predpisov (»Zakon o varstvu potrošnikov«) in zakonom št. 102/2014 Z.z. o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali nudenju storitev na osnovi pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov (»Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo«). Če je pogodbena stranka podjetnik, se urejajo pogodbena razmerja, ki jih ne določajo pogoji poslovanja z zakonom št. 513/1991 Zb. zakona o trgovini, po zadnjih spremembah predpisov (»Trgovinski zakonik«).

Pogoji poslovanja spoštujejo veljavne novele zakonov Republike Slovaške:

Zakon št. 108/2000 o varstvu potrošnika pri prodaji na domu in prodaji po pošti

Zakon št. 22/2004 o Elektronskem poslovanju

2. Način sklepanja kupoprodajne pogodbe

2.1 Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočim sprejetjem predloga za sklenitev pogodbe kupca prodajalcu v obliki elektronskega sporočila kupca poslanega prodajalcu in/ali v obliki izpolnjenega in poslanega formularja s strani kupca na spletni strani prodajalca in/ali v obliki telefonskega naročila kupca prodajalcu (v nadaljevanju le »naročilo«).

2.2 Zavezujoče sprejetje naročila kupca prodajalcu je potrdilo po elektronski pošti prodajalca kupcu o sprejetju naročila po predhodnem prejemu naročila kupca in po potrdilu dostopnosti blaga, trenutne cene in termina dostave blaga naročenega s strani kupca, označeno kot »potrditev plačila«. V primeru ugotovitve višje cene mora prodajalec pridobiti od stranke njegovo soglasje s spremembo cene glede na aktualen cenik, pred potrdilom naročila. Šele po strankinem soglasju s spremembo cene in naslednjim potrdilom (s sprejetjem) naročila s strani prodajalca se pogodbeno razmerje smatra za sklenjeno. Vse cene za blago in storitve v spletni trgovini že vključujejo 22 % DDV. Osebam, ki so  identificirane za namene davka na dodano vrednost, blago pošljemo brez DDV-ja. Samodejno poslano Obvestilo o prejetem naročilu elektronskega sistema prodajalca, ki ga kupec prejme na svoj elektronski naslov takoj po poslanem naročilu, se ne smatra za zavezujoče sprejeto naročilo; to Obvestilo je le informativnega značaja z namenom obvestila kupca o prejetju njegovega naročila. Na elektronski naslov kupca mu bodo glede na potrebe poslane vse nadaljnje informacije o njegovem naročilu.

Vsa prejeta elektronska naročila se štejejo za osnutek kupoprodajne pogodbe.

2.3 Zavezujoče sprejetje naročila vsebuje predvsem podatke o nazivu in specifikacijah blaga, katere predmet kupoprodajne pogodbe je prodaja, podatke o ceni blaga in/ali drugih storitev, podatek o dobavnem roku blaga, naslov in podatki o mestu, kamor naj bi bilo blago dostavljeno in podatki o ceni, pogojih, načinu in terminu transporta blaga na dogovorjeno mesto vročitve blaga za kupca, podatki o prodajalcu (ime podjetja, sedež, davčna številka, številka zapisa v matičnem registru ipd.) in drugih podatkov v primeru potrebe.

2.4 Kupec lahko po elektronski pošti ali po telefonu prodajalcu v roku 2 ur od prejetja naročila prodajalca oznani, da preklicuje naročilo. Kupec je dolžan pri preklicu naročila navesti številko naročila, ime, telefonsko številko, elektronski naslov in kodo naročenega blaga. V primeru preklica naročila prodajalec ne zaračuna kupcu nobenih dajatev povezanih s preklicem naročila. V primeru, da je kupec že plačal prodajalcu nakupno ceno ali njen del v času od preklica naročila, prodajalec vrne že plačano nakupno ceno ali njen del v roku do 14 dni od preklica naročila, s transakcijo na bančni račun kupca, v primeru da se pogodbeni stranki nista dogovorili za drugačen način vračila nakupne cene.

2.5 Glede na novelo zakona št. 222/2004 Z.z. o davku na dodano vrednost od 1.1.2013 spreminjanje podatkov na že izstavljeni davčni dokumentaciji (računu) ni možno. Podatke v davčni dokumentaciji (računu) je mogoče spremeniti samo v primeru, da stranka blaga še ni prejela in ga še ni plačala.

2.6 V primeru tekočih akcij se prodaja blaga na spletni strani prodajalca opravlja tudi poleg teh splošnih pogojev poslovanja in zavezujočih pogojev določene akcije. V primeru, da kupec naroči blago v nasprotju s pogoji tekoče akcije, ima prodajalec pravico storniranja naročila kupca. O storniranju naročila bo stranka obveščena po elektronski pošti in v primeru izplačila nakupne cene ali njenega dela ji bodo finančna sredstva vrnjena v roku 14 dni na njen bančni račun naveden na naročilu, če se s prodajalcem ne dogovori drugače.

2.7 S poslanim naročilom kupec potrjuje, da je seznanjen s temi pogoji poslovanja, vključno z reklamacijskim obrazcem in da z njimi soglaša. Dalje se kupec s poslanim naročilom zaveda, da je naročilo povezano z obveznostjo plačila. Na te pogoje poslovanja in reklamacijski postopek je kupec pred lastno izvršitvijo naročila zadostno opozorjen in se ima možnost z njimi seznaniti. Kupec naj ne bi imel stroškov za uporabo sredstev komunikacije na daljavo glede sklenitve kupoprodajne pogodbe in kupec ne nasprotuje njihovi uporabi.

3. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1 Prodajalec je dolžan:

 1. na osnovi potrjenega naročila dostaviti kupcu blago v dogovorjenem številu, kakovosti in terminu,
 2. pripraviti blago za prevoz na način, ki je potreben za shrambo stvari in njeno zaščito. Na enak način prodajalec poskrbi za pripravo stvari za prevoz,
 3. zagotoviti, da bo poslano blago dostavljeno nepoškodovano in da bo izpolnjevalo veljavne pravne predpise t.j. oddati kupcu najkasneje z blagom v pisni sli elektronski obliki vse dokumente potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, ki so v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (navodila v uradnem jeziku, davčna dokumentacija).

3.2 Prodajalec ima pravico do kupčevega pravilnega in pravočasnega plačila nakupne cene za dostavljeno blago.

3.3 Prodajalec ima pravico do storniranja naročila, če zaradi razprodanosti zalog ali nedostopnosti blaga tako ni zmožen dostaviti kupcu blaga v roku navedenem v teh pogojih poslovanja ali po ceni, ki je navedena v spletni trgovini, v primeru da se s stranko ne dogovori za alternativo. O preklicu naročila bo stranka obveščena po telefonu ali elektronski pošti in v primeru izplačila nakupne cene ali njenega dela ji bodo finančna sredstva vrnjena v roku do 14 dni na bančni račun naveden na naročilu, če se s prodajalcem ne dogovori drugače.

3.4 Podjetje Katkyn s.r.o. si pridržuje pravico preveriti identiteto kupca ali osebe, kateri bo blago pri osebnem prevzemu v poslovalnici vročeno, in to v primerih, ko je pred dostavo blaga, blago kupec že plačal z bančno kartico, z bančno transakcijo ali po plačanem računu.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1 Kupec je dolžan:

 1. prevzeti kupljeno ali naročeno blago,
 2. plačati prodajalcu dogovorjeno kupno ceno v dogovorjenem roku plačila skupaj s stroški dostave,
 3. ne škoditi ugledu podjetja prodajalca
 4. potrditi v dobavnici (ali v dokumentu za transport) prevzem blaga s svojim podpisom ali podpisom pooblaščene osebe.

4.2 Kupec ima pravico do prevzema blaga v količini, kakovosti, terminu in mestu dogovorjenem s strani pogodbenih strank v zavezujočem sprejetem naročilu.

5. Dobavni in plačilni pogoji

5.1 Blago se prodaja glede na prikazane vzorce, kataloge, podatkovne dokumente in vzorce prodajalca nahajajočih se na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.

5.2 Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo kupca in blago poslati kupcu v roku do 30 dni od sprejema naročila kupca prodajalcu; dobavni rok kupec brez zadržkov sprejema. Blago po navadi odpošljemo takoj ali v roku do 2 delovnih dni. Blago dostavimo s posredništvom kurirske službe med delovnimi dnevi. O predvidenem dnevu odpreme in dostave blaga vas bomo obvestili po elektronski pošti.

5.3 Kupec je dolžan prevzeti blago na mestu, ki je navedeno v sprejetem naročilu kupca prodajalcu. V primeru, da kupec brez predhodnega pisnega odstopa od pogodbe blaga ne prevzame v roku do petih delovnih dni po izteku navedenega roka v kupoprodajni pogodbi, je prodajalec glede na zavezujoče sprejetje upravičen do povračila stroškov za nastalo škodo v višini minimalno 5,50 € in maksimalno v vrednosti realnih stroškov za poskus neuspešne dostave blaga. Po izteku petih delovnih dni od dneva, ko bi kupec moral prevzeti blago, je prodajalec upravičen odstopiti od kupoprodajne pogodbe in prodati blago tretji osebi.

5.4 Prodajalec je upravičen pozvati kupca za prevzetje blaga pred iztekom roka, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi.

5.5 Teža, dimenzije, barva, vzorec in ostali podatki o blagu vsebovani v katalogih, prospektih in drugih listinah prodajalca, ki jih določi proizvajalec se lahko od realnih razlikujejo za ± 10 % od navedene vrednosti.

5.6 Mesto dostave blaga je mesto, ki je navedeno v sprejetem naročilu prodajalca, če se pogodbeni stranki nista v kupoprodajni pogodbi dogovorili drugače. Dostava blaga je realizirana z njegovim prevzemom kupca pri osebnem prevzemu ali predaji tretji osebi, ki zagotavlja transport.

5.7 V primeru, da prodajalec odpremi blago kupcu na mesto navedeno v kupoprodajni pogodbi kupca, mora kupec prevzeti blago osebno ali pa zagotoviti, da blago prevzame tretja oseba, ki jo pooblasti za primer svoje neprisotnosti za prevzem blaga navedenega v kupoprodajni pogodbi in podpisati protokol o dostavi in prevzemu blaga. Tretja oseba pooblaščena za prevzem blaga navedenega v kupoprodajni pogodbi mora predložiti prodajalcu original ali kopijo kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu blaga ter pisno pooblastilo. V kolikor bo potrebno dostavo blaga ponoviti zaradi neprisotnosti kupca na mestu navedenem v kupoprodajni pogodbi, bo vse zaradi tega nastale stroške poravnal kupec, predvsem vnovično dostavo blaga na mesto določeno v kupoprodajni pogodbi. Blago se smatra kot prevzeto glede na točko 10.2 teh splošnih pogojev poslovanja.

5.8 Kupec mora preveriti pošiljko, torej blago, kot tudi njegovo embalažo, neposredno pri njegovi dostavi. V primeru, da kupec ugotovi, da je blago, ali embalaža blaga mehansko poškodovana, mora o tem takoj obvestiti dostavljavca in v njegovi prisotnosti preveriti stanje blaga. V primeru ugotovitve poškodbe blaga s strani kupca pri njegovem prevzetju, mora ta takoj pri prevzetju blaga izpolniti zapisnik o obsegu in naravi škode blaga (poročilo o škodi), točnost katerega potrdi dostavljavec. Na osnovi tako izpolnjenega zapisnika dostavljenega prodajalcu lahko prodajalec po sprejetju škodnega dogodka z dostavljavcem priskrbi odstranitev pomanjkljivosti blaga, popust na blago in v primeru neodstranljivih napak blaga, dostaviti kupcu novo blago.

5.9 Pri dostavi blaga s kurirsko službo v primeru ugotovitve okrnjene ali poškodovane embalaže, poškodbe vsebine, svetujemo, da pošiljke ne prevzamete oz. neposredno z delavcem kurirske službe, ali z delavcem v poslovalnici določene pošte izpolnite poročilo o škodi. V primeru prevzema in ugotovitve okrnjene ali poškodovane embalaže, poškodbe vsebine, prosimo za poročilo tega dogodka v najkasneje 24 urah po prevzemu pošiljke kurirske službe. Poleg zapisa o škodi so nujni še poškodovan izdelek, embalaža pošiljke in dokazilo o prevzetju pošiljke, ki mu sledi dokumentacija – račun. Najbližjo poslovalnico kurirske službe najdete tukaj: gls-group.eu.  

O prijavi in zapisu zapisnika o škodi na poljubni poslovalnici kurirske službe nas lahko obvestite po elektronski pošti na info@medvedkiigrace.si.

5.10 Reklamacije mehanske poškodbe izdelka, ki niso bile vidne pri prevzemu paketa, je obvezno javiti takoj po prevzetju pošiljke, najkasneje v 24 urah od dostave blaga. Obveznost stranke je dokazilo, da mehanskih poškodb ni bilo mogoče odkriti pri temeljitem pregledu izdelka in njegove embalaže glede na točko 5.8. Zahtevek za kasneje ugotovljene napake tega poškodovanega blaga bo mogoče uveljaviti le v primeru, da stranka dokaže, da je reklamirane napake imelo blago že v času prevzetja od dostavljavca. Pred prvo uporabo mora kupec preučiti garancijske pogoje vključujoče navodila za uporabo in delovati v skladu s temi informacijami.

5.11 Kupec mora pri prevzemu izdelka (osebnem in neosebnem) preveriti popolnost paketa. Pri kurirski dostavi mora kupec spisati poročilo o škodi na mestu o nepopolnosti paketa. Pri osebnem prevzemu mora kupec takoj preveriti vsebino paketa, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

5.12 Kupec je opravičen v primeru, da blago od prodajalca ni dostavljeno v roku navedenem v 5.3 Pogojih poslovanja, odstopiti od kupoprodajne pogodbe in prodajalec mora vrniti kupcu že plačan del kupnine v skladu s točko 10.8 teh splošnih pogojev poslovanja.

5.13 Kupec v vsaki pošiljki prejme račun skupaj z blagom v enem paketu. Račun h krati služi kot garancijski list, zato ga je nujno shraniti za nadaljnjo uporabo.

5.14 Načini plačila:

 • s plačilno kartico po spletu,
 • s plačilom po povzetju,
 • z nakazilom na račun.

5.15 Plačilo z nakazilom na račun. Če izberete plačilo s klasičnim bančnim nakazilom, vam samodejno pošljemo navodila za nakazilo na vpisan elektronski naslov. Če ne dobite elektronskega sporočila s številko računa v roku 30 minut od naročila, prosimo preverite zavihek z nezaželeno pošto (zavihek vsiljena pošta) ali pa nas kontaktirajte na telefonsko številko navedeno na spletni strani oz. nam pišite po elektronski pošti na naslov info@medvedkiigrace.si. Po opravljenem plačilu na naš račun boste po elektronski pošti prejeli obvestilo o poslanem blagu oz. o drugih spremembah. Ta postopek bo vedno izvedel naš samodejni sistem naslednji delovni dan. Pri plačilu z nakazilom na račun, je termin dostave podrejen terminu nakazila plačila in prejetju plačila. Nujno je, da je znesek nakazan na naš račun najkasneje v 30 dneh po potrditvi naročila, v nasprotnem primeru lahko naročilo smatramo kot preklicano. Pri osebnem prevzemu blaga je nujno predložiti osebni dokument (osebno izkaznico, potni list).

5.16 Plačilo s plačilno kartico po spletu. Naročilo s plačilno kartico po spletu se izvrši s pomočjo plačilnega prehoda GoPay po koncu transakcije. Po prejetju plačila na naš račun, boste prejeli sporočilo o odpremi blaga oz. drugih spremembah na isti elektronski naslov. Ta postopek bo vedno izvedel naš samodejni sistem v istem delovnem dnevu.

5.17 Prodajalec ne odgovarja za zamude pri dostavi blaga, ki so nastale zaradi kurirske službe oz. zaradi podanega nepravilnega naslova kupca.

5.18 Nevročene pošiljke – neprevzete s strani kupca se smatrajo za kršitve pogojev poslovanja.

5.19 Če kupec zaprosi za ponovno pošiljanje pošiljke, ki je ni prevzel, bo k skupni ceni pošiljke zaračunana poštnina v višini veljavnih stroškov pošiljanja navedenih v pogojih poslovanja.

5.20 Ponovno pošiljanje neprevzete pošiljke bo izvršeno na osnovi plačila z nakazilom (bančna transakcija), kupcu bo po elektronski pošti v PDF obliki poslan nov račun z zapadlostjo 5 dni.

5.21 V primeru, da kupec v zahtevanem terminu – zapadlosti ne izvrši plačila računa, bo naročilo v sistemu stornirano. Kupec bo o storniranju naročila obveščen po elektronski pošti.

5.22 Nadaljnja naročila kupca s pomočjo elektronskega sistema trgovine je mogoče izvesti le s predplačilom ali z vzajemnim dogovorom z izvajalcem.

6. Nakupna cena

6.1 Kupec mora plačati prodajalcu nakupno ceno blaga dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi in/ali glede na cenik prodajalca, veljaven v času sklenitve kupoprodajne pogodbe, vključujoč stroške dostave blaga (v nadaljevanju le "nakupna cena"), v obliki gotovinskega plačila v določeni poslovalnici prodajalca; po povzetju na mestu dostave blaga kurirju, ali z negotovinskim plačilom na račun prodajalca, navedenega v zavezujočem sprejemu naročila.

6.2 V primeru, da kupec plača prodajalcu nakupno ceno z brezgotovinskim plačilom, se za dan naročila šteje dan, ko je bila nakupna cena nakazana na račun prodajalca.

6.3 Kupec mora plačati prodajalcu nakupno ceno za dogovorjeno blago v roku plačila glede na kupoprodajno pogodbo, najkasneje pri prevzemu blaga.

6.4 V primeru, da kupec plača prodajalcu nakupno ceno za blago dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi, je kupec upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe in lahko zahteva vračilo nakupne cene samo v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

6.5 Stroški povezani z montažo in prenašanjem blaga niso vključeni v nakupno ceno blaga in teh storitev prodajalec kupcu ni dolžan priskrbeti.

6.6 Montaža ali druge namestitve za delovanje stvari brezpogojno niso del dostave blaga in kupec izjavlja, da je seznanjen z načinom namestitve blaga, saj je odvisen od narave stvari.

6.7 Vse akcije so veljavne do razprodaje zalog, v primeru da pri konkretnem produktu ni navedeno drugače.

6.8 Akcije, promocijske kode, darilni kuponi in brezplačna darila za določene izdelke med seboj niso združljivi.

6.9 V primeru, da bo nakupna cena za vrnjeno ali reklamirano blago in blago, pri katerem je prišlo do odstopa od pogodbe, kupcu izplačana v obliki darilnih bonov oz. kombinacije z denarno dopolnitvijo, bo prodajalec vrnil nakupno ceno kupcu v enaki obliki, kot je bila ta plačana s strani kupca. Vrednost vrnjenih darilnih bonov kupcu, pa ne sme biti višja kot vrednost darilnih bonov plačana s strani kupca pri nakupu blaga. V primeru, da vračilo z darilnimi boni iz objektivnih razlogov ne bi bilo možno, predvsem zato, ker prodajalec nima na razpolago darilnih bonov v potrebni višini, prodajalec priskrbi kupcu denarno nadomestilo.

6.10 Prodajalec si pridržuje pravico preklica osnutka naročila in kupoprodajne pogodbe in kupec vzame v obzir, da lahko nastanejo primeri, kjer se sklenjena pogodba med prodajalcem in kupcem ne izvrši, zlasti v primeru, če kupec naroči blago po ceni objavljeni po pomoti, ki je nastala zaradi tehniške napake internega informacijskega sistema prodajalca. Prodajalec v tem primeru obvesti kupca.

V primeru, da se v spletni trgovini na www.medvedkiigrace.si izkaže na nekem blagu očitno napačna cena, npr. če gre za lahko dostopno in dobro znano blago in se njegova cena razlikuje od običajne cene, ali pa zaradi napake sistema, se pri blagu izpiše cena »0 €«ali »1 €«, prodajalec ni dolžan poslati blaga po napačni ceni, ampak lahko kupcu ponudi dostavo blaga po redni ceni.

6.11 Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen v primeru spremembe pravnih predpisov, spremembe menjalnih tečajev, pri izrazitem rastu inflacije ter spremembi cen proizvajalcev ali dobaviteljev blaga. Kupec ima v tem primeru pravico odstopa od pogodbe.

6.12 Navedene cene že vsebujejo zakonsko določeni 22 % DDV. Za nakupe na podjetja z veljavnim ID za DDV naročilo po želji pošljemo brez DDV-ja.  

7. Pridobitev lastništva in prenos tveganja poškodb blaga

7.1 Kupec pridobi lastniško pravico za blago šele po popolnem plačilu cele nakupne cene blaga.

7.2 Nevarnost škode na blagu prehaja na kupca v času, ko prevzame blago od prodajalca, ali če tega ne naredi v času, torej v času, ko mu prodajalec omogoči razpolagati z blagom in kupec blaga ne prevzame.

7.3 Rekviziti na straneh spletne trgovine (žogice, dojenčki (igrače), avtomobilčki, balončki, rožice, medvedki, plišaste igrače ipd) nastavljeni in fotografirani skupaj z izdelkom niso vključeni – prodajani skupaj z izdelkom, če to ni posebno določeno v naslovu izdelka. (npr. T-ball + denarnica, voziček z dojenčkom (igračo), Akcija: Nemo bazenček z žogicami ipd.). Kupec ne more zahtevati njihove dostave skupaj s kupljenim blagom.

8. Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.1 Prodajalec odgovarja za napake blaga in kupec je dolžan reklamacijo nemudoma uveljaviti pri prodajalcu glede na veljaven reklamacijski postopek.

8.2 Reševanje reklamacij se nanaša na veljaven Reklamacijski postopek objavljen na spletni strani prodajalca www.medvedkiigrace.si. Kupec s poslanim zavezujočim naročilom prodajalcu potrjuje, da je prebral Reklamacijski postopek, se z njim seznanil in v celoti z njim soglaša in h krati potrjuje, da je bil ustrezno obveščen o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključujoč podatke o tem, kje lahko uveljavlja reklamacijo ter o uveljavljanju garancije v skladu z ust. § 18 ods. 1 zakona št. 250/2007 Z z. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Nacionalnega sveta Republike Slovaške št. 372/1990 Zb. o prestopkih po zadnjih spremembah predpisov (v nadaljevanju le »Zakon«).

8.3 Reklamacijski postopek se nanaša na blago kupljeno s strani kupca od prodajalca v obliki elektronske trgovine na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.

8.4 Reklamacijski postopek v tej obliki je veljaven za vse primere trgovanja, če niso po pogodbi urejeni drugačni garancijski pogoji.

8.5 Kupec ima pravico da pri prodajalcu uveljavlja garancijo le za blago, ki kaže napake, ki jih je zakrivil proizvajalec, dostavljavec ali prodajalec, nanj se nanaša garancija in je bil kupljen pri prodajalcu.

8.6 Kupec mora opraviti pregled blaga pri prevzemu pošiljke, pregledati njeno popolnost, celovitost in stanje blaga nemudoma in najkasneje v 24 urah od prevzetja obvestiti prodajalca o ugotovitvi neskladnosti s pomočjo reklamacijskega obrazca navedenega na naši spletni strani. Če tega ne stori v roku 24 ur, lahko uveljavlja zahtevek zaradi napak najdenih pri pregledu, le če dokaže, da je imelo blago te napake že v času njegovega prevzema. Relevanten dokaz o škodi pomeni »poročilo o škodi« kurirske službe, v nasprotnem primeru reklamacija zaradi nepopolnosti ali poškodbe blaga ne bo priznana.

8.7 V času garancijske dobe ima stranka pravico do brezplačne odstranitve napake po predložitvi blaga, vključujoč dodatke, dokumentacijo in navodila pooblaščenemu zastopniku prodajalca, skupaj z garancijskim listom in dokazilom o plačilu. 30-dnevni rok za rešitev reklamacije začne teči šele od dneva prejema vse potrebne dokumentacije za presojo in rešitev reklamacije.

8.8 Če blago kaže napake ima stranka pravico uveljavljati reklamacijo v poslovalnici prodajalca v skladu z ust. § 18 ods. 2 Zakona tako, da po dogovoru s prodajalcem dostavi blago na naslov Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava in izpolni obrazec za uveljavitev reklamacije in ga dostavi prodajalcu. Obliko obrazca določi prodajalec in njen vzorec umesti na spletno stran prodajalca. Kupec je dolžan v obrazcu točno označiti vrsto in razsežnost napak blaga, skupaj s fotodokumentacijo o razsežnostih škode oz. kratkim videom. Stranka ima pravico uveljaviti reklamacijo tudi pri pooblaščenih zastopnikih blaga za izvrševanje garancijskih popravil (v nadaljevanju »pooblaščena oseba«). Seznam pooblaščenih oseb je naveden v garancijskem listu ali pa ga prodajalec na njegovo željo kupcu pošlje. Reklamacija blaga, ki se lahko objektivno dostavi prodajalcu se začne z dnem, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1.       dostava izpolnjenega obrazca za uveljavljanje reklamacije kupca prodajalcu,
 2.       prodajalec presodi upravičenost reklamacije pomanjkljivosti blaga in po presoji seznani stranko o načinu reklamacije po elektronski pošti,
 3.       v primeru upravičene reklamacije prodajalec dostavi kupcu nov nepoškodovan del izdelka (novi izdelek) z dostavno službo,
 4.       v kolikor je potrebno, se prodajalec dogovori s kupcem za dostavo reklamiranega blaga od kupca do prodajalca
 5.       kupec nikoli ne pošilja reklamiranega blaga prodajalcu brez predhodnega obvestila.

Prodajalec svetuje kupcu, da pred pošiljanjem pošiljke blago zavaruje. Blaga poslanega s plačilom po povzetju ali na drug naslov, kot je naveden v točki 8.8 prodajalec ne bo prevzel.

Blago za reklamacijo je potrebno poslati v originalni embalaži ali v ustreznem paketu za pošiljanje, ki ustreza zahtevam pošiljanja lomljivega blaga, ki vključuje vse dodatke in pošiljko označiti z ustreznimi simboli, saj prodajalec ne odgovarja za mehanske poškodbe nastale pred prejetjem blaga.

Začetek reklamacije je h krati dan uveljavljanja reklamacije. Reklamiranega blaga ni nujno dostaviti na sedež prodajalca, če prodajalec ali pooblaščena oseba ne določi drugače. V primeru kakršnih koli nejasnosti se obrnite na podjetje Katkyn, s.r.o. na telefonsko številko +421 944 627 725 oz. pišite na elektronski naslov info@medvedkiigrace.si.

8.9 Prodajalec mora prejeti reklamacijo v poslovalnici, v kateri je prejem reklamacije možen v skladu z ust. § 18 ods. 2 Zakona.

8.10 Na mestu določenem glede na točko 8.9 teh splošnih pogojev poslovanja za uveljavljanje reklamacije je prodajalec dolžan zagotoviti prisotnost osebe pooblaščene za reklamacije v skladu z ust. § 18 ods. 3 Zakona.

8.11 Kupec mora reklamirati napake blaga prodajalca brez nepotrebnega odlašanja, drugače kupec pri prodajalcu izgubi pravico do brezplačne odstranitve napake.

8.12 prodajalec ali pooblaščena oseba izda kupcu potrdilo o uveljavljeni reklamaciji blaga v primerni obliki, ki jo je izbral prodajalec, npr. v obliki elektronskega sporočila ali pa v pisni obliki, v kateri mora točno označiti napake blaga v skladu z ust. § 18 ods. 5 Zakona in poučiti potrošnika o njegovih pravicah, ki mu pripadajo po ust. § 622 in ust. § 623 Civilnega zakonika. Če je reklamacija uveljavljena s pomočjo komunikacije na daljavo, mora prodajalec poslati kupcu potrdilo o uveljavljanju reklamacije nemudoma, v kolikor to ni možno mora potrdilo dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa skupaj z dokumentom o rešeni reklamaciji; potrdila o uveljavljanju reklamacije ni potrebno dostavljati, če ima kupec možnost dokazati rešitve reklamacije na drugačen način.

8.13 Na osnovi odločitve kupca, ki po svojih pravicah v skladu z § 622 in ust. § 623 Civilnega zakonika uveljavlja, je prodajalec ali pooblaščena oseba dolžna določiti način rešitve reklamacije glede na § 2  (m) zakona takoj ter v zapletenih primerih v roku do 3 dni od začetka reklamacije, v utemeljenih primerih, predvsem ko se zahteva bolj zapleteno tehnično vrednotenje stanja blaga, najkasneje v roku do 30 dni od dneva začetka reklamacije. Po določitvi načina uveljavljanja reklamacije prodajalec ali pooblaščena oseba reklamacijo reši takoj, v utemeljenih primerih je možno reklamacijo reševati tudi kasneje. Rešitev reklamacije pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od uveljavljanja reklamacije. Po izteku roka za reševanje reklamacije ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe ali pa ima pravico do menjave blaga za novo blago. Po koncu reklamacije in izteku reklamacije prodajalec obvesti kupca v obliki določeni med obema pogodbenima strankama (po elektronski pošti ali s priporočeno pošto) ter bo kupcu h krati z blagom dostavljen tudi reklamacijski protokol (dobavnico). Če je kupec reklamacijo blaga uveljavljal prvih 12 mesecev od sklenitve kupoprodajne pogodbe, lahko prodajalec reklamacijo zavrni samo na osnovi pričevanja strokovnjaka ali stališča podanega s strani avtorizirane, priglašene ali akreditirane osebe ali stališča pooblaščene osebe (v nadaljevanju »strokovna ocena blaga«). Ne glede na rezultat strokovne ocene, prodajalec od kupca ne more zahtevati vrnitev stroškov za strokovno oceno blaga in niti ne za druge stroške, ki so povezani s strokovno oceno blaga.

Če je kupec uveljavljal reklamacijo izdelka po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je reklamacijo rešila, v dokumentaciji o rešitvi reklamacije navesti, komu lahko kupec pošlje blago na strokovno oceno. Če kupec pošlje blago na strokovno oceno pooblaščene osebe navedene na dokumentaciji o rešitvi reklamacije, stroške strokovne ocene blaga, kot tudi vse ostale z njim povezane smotrno nastale stroške poravna kupec ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za reklamirano napako blaga, lahko reklamacijo znova uveljavi; med izvrševanjem strokovne ocene blaga, reklamacijska doba ne teče. Prodajalec mora kupcu izplačati v 14 dneh od dneva znova uveljavljene reklamacije vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene blaga, kot tudi vse s tem povezane smotrno nastale stroške. Ponovno uveljavljene reklamacije ni mogoče zavrniti.

8.14 Kupec nima pravice do uveljavljanja garancije za napake, na katere je bil v času sklenitve kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca opozorjen, ali za katere bi ob upoštevanju okoliščin pri katerih je bila kupoprodajna pogodba sklenjena, moral vedeti.

Reklamacijski pogoji se na darila k blagu ne nanašajo.

8.15 Prodajalec lahko vedno namesto odstranitve napake zamenja poškodovano stvar za blago brez pomanjkljivosti, če to za kupca ne predstavlja znatnih težav.

8.16 Zahtevek kupca za uveljavitev garancije pri prodajalcu preneha veljati:

 1.    brez predložitve garancijskega lista, dodatkov ali dokumentacije blaga,
 2.    brez navedbe razvidnih napak pri prevzemu blaga do 24 ur,
 3.    po poteku garancijske dobe blaga,
 4.    zaradi mehanskih poškodb blaga povzročenih s strani kupca,
 5.    zaradi uporabe blaga v pogojih, zaradi svoje vlažnosti, kemičnih in mehanskih vplivov ne ustrezajo naravnemu okolju,
 6.    zaradi nestrokovnega ravnanja, oskrbe ali malomarnosti,
 7.    zaradi poškodbe blaga, kot posledice prekomerne obtežitve, ali uporabe v neskladju s pogoji navedenimi v dokumentaciji,
 8.    zaradi splošnih načel, tehničnih norm ali varnostnih predpisov veljavnih v EU,
 9.    zaradi poškodb blaga kot posledice neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 10.   zaradi poškodb blaga kot posledice naključnega uničenja ali poškodovanja,
 11.   zaradi nestrokovnega posredovanja, poškodb pri prevozu, poškodb zaradi vode, ognja, statične in atmosferske elektrike ali drugega posredovanja višje sile,
 12.   zaradi posega v blago nepooblaščene osebe,
 13.   pri izdelkih, ki za svoje delovanje uporabljajo akumulator oz. različne vrste baterij, se redna obraba akumulatorja oz. baterij ne smatra za napako tega izdelka, saj gre za dele izdelkov, ki s pogosto uporabo izgubljajo svojo življenjsko dobo.

8.17 Garancija se ne veže na redno obrabo stvari (ali njihovih delov) nastalo zaradi uporabe. Krajšo življenjsko dobo izdelka tako ni mogoče smatrati za napako in je ni mogoče niti reklamirati.

8.18 V primeru, da blago pri prevzetju kupca ni v sorazmerju s kupoprodajno pogodbo (t.i. neskladnost s kupoprodajno pogodbo), ima kupec pravico, da prodajalec brezplačno in brez nepotrebnega odloga stvar spravi v stanje, ki ustreza kupoprodajni pogodbi, in to glede na zahteve kupca bodisi z zamenjavo blaga ali njegovim popravilom. Če tak postopek ni možen, lahko kupec zahteva razumen popust na ceno blaga ali pa odstopi od pogodbe.

To ne velja v primeru, če je kupec pred prevzetjem blaga za neskladnost s kupoprodajno pogodbo vedel ali pa jo sam povzročil. Neskladnost s kupoprodajno pogodbo, ki se izkaže v roku 6 mesecev od dneva prevzema blaga, se smatra za neskladnost, ki je obstajala pred njegovim prevzemom, če to ni v nasprotju z naravo blaga, ali pa se ne izkaže drugače. V primeru neskladja blaga s kupoprodajno pogodbo ima potrošnik pravico do t.i. ureditve nepravilnosti, in sicer:

 • z brezplačno povrnitvijo uporabljenega blaga v stanje, ki ustreza pogodbi s pomočjo popravila,
 • s primernim znižanjem nakupne cene,
 • z dodatno dostavo blaga
 • z odstopom od pogodbe.

8.19 Prodajalec mora rešiti reklamacijo in končati postopek z enim od naslednjih načinov:

 1. oddajo popravljenega blaga,
 2. oddajo novega nadomestnega dela,
 3. zamenjavo blaga,
 4. z vračilom nakupne cene blaga,
 5. s plačilom ustreznega popusta na ceno izdelka,
 6. s pisnim pozivom prodajalca za prevzem določenega dogovora
 7. z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije blaga.

8.20 Prodajalec mora o določenem načinu rešitve reklamacije ter o rešitvi reklamacije priskrbeti kupcu pisno dokazilo najkasneje v roku do 30 dni od dneva uveljavitve reklamacije s pomočjo ponudnika poštne ali kurirske ali dostavne službe, ali po elektronski pošti.

8.21 Garancijske doba je 24 mesecev (v primeru, da v konkretnih primerih ni določena drugačna garancijska doba) in začne teči z dnevom kupčevega prevzema blaga.

8.22 Garancijska doba se podaljša za čas, ko kupec ni mogel uporabljati blaga zaradi garancijskega popravila blaga.

8.23 V primeru zamenjave blaga za novo, kupec dobi dokumentacijo, na kateri je navedeno zamenjano blago, in potencialne nadaljnje reklamacije se uveljavljajo na osnovi primarne dobavnice tega reklamacijskega dokumenta. V primeru zamenjave blaga za novo, začne teči garancijska doba znova od prevzema novega blaga, vendar le za novo blago.

8.24 Najprej lahko potrošnik prodajalca zaprosi za brezplačno popravilo ali brezplačno nadomestno dostavo uporabljenega blaga. Kupec ima pravico do zamenjave blaga le, če je to primerno glede na naravo napake. O tem, ali je napaka primerna, odloči avtoriziran servisni center, v obliki pisne presoje o tej napaki. Na osnovi te odločitve se postopa dalje glede na zakon.

8.25 Vsa garancijska popravila so brezplačna, v kolikor v času njihovega uveljavljanja še ni potekel rok za uveljavitev garancije glede na točko 8.16 teh splošnih pogojev poslovanja.

8.26 Če gre za odstranljivo napako, bo reklamacija rešena odvisno od odločitve kupca glede na točko 8.13 teh pogojev reklamacije in poslovanja na naslednja načina:

 1. prodajalec zagotovi odstranitev napake, ali
 2. prodajalec zamenja nedelujoče blago.

8.27 Če gre za odstranljivo napako, ali za odstranljivo napako, ki se večkrat ponavlja ali za večje število ponavljajočih napak, ki preprečujejo, da bi se blago lahko ustrezno uporabljalo, kot brez napak, bo prodajalec rešil to reklamacijo odvisno od odločitve kupca glede na točko 8.13 teh pogojev reklamacije in poslovanja na naslednja načina:

 1. zamenjava blaga za drugo blago, ki je funkcionalno, enako ali boljših tehničnih parametrov, ali,
 2. v primeru, da prodajalec ne more izvršiti zamenjave blaga za drugo, bo rešil reklamacijo z dobropisom za pomanjkljivo blago.

8.28 Rešitev reklamacije se nanaša samo na napake navedene v obrazcu za uveljavitev reklamacije.

8.29 Za namene reklamacije se za večkrat ponavljajočo napako smatra pojav ene odstranljive napake več kot dvakrat.

8.30 Za namene reklamacije se za večje število različnih odstranljivih napak smatra pojav več kot treh različnih odstranljivih napak h krati.

8.31 Za namene reklamacije se za obdobje po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, po katerem kupec za napake blaga, zaradi katere ne more primerno uporabljati blaga, smatra obdobje, ki tvori skupaj več kot 180 dni.

8.32 Opravičenost kupca do uveljavitve reklamacije napake blaga je zaključena, ko je izkoristil svojo pravico in zaprosil prodajalca za odstranitev napake blaga glede na točko 8.8 teh pogojev reklamacije in poslovanja, izčrpno in brez ozira na rezultat reklamacije znova ni upravičen do uveljavljanja ponovne reklamacije za to isto edinstveno napako (ne za napako enake vrste).

8.33 V primeru, da prodajalec zaključi reklamacijo kot utemeljeno zavrnjeno reklamacijo, vendar napaka na izdelku objektivno ostaja in ni bila odstranjena, lahko kupec uveljavlja svoje pravice za odstranitev napake blaga po posredovanju sodišča.

8.34 Obrazec za vložitev reklamacije je dostopen tukaj.

8.35 Opozorila v povezavi z reklamacijo:

V primeru, da je prevzeto opremo stranka oddala brez originalne embalaže ali nadomestnega zavoja, podjetje Katkyn, s.r.o. ne prevzema odgovornosti za poškodbe opreme v času med dostavo do servisnega centra.

8.36 V primeru, da kupec – potrošnik ni bil zadovoljen z rešitvijo reklamacije prodajalca, ali če se je kupec – potrošnik obrnil na prodajalca s prošnjo za popravilo in ni bil zadovoljen z načinom, s katerim je prodajalec rešil njegovo reklamacijo, ali v kolikor obstaja sum, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima kupec – potrošnik pravico obrniti se na prodajalca s prošnjo za popravilo. Če prodajalec tako prošnjo zavrne ali na njo ne odgovori v roku do 30 dni od dneva njene odpreme, ima kupec – stranka pravico podati predlog za začetek alternativne rešitve spora subjektu alternativnega reševanja sporov. Subjekt alternativnih rešitev sporov je »Slovaška tržna inšpekcija, Prievozská 32, P.O. p.p 5, 820 07 Bratislava 27« oz. druga pristojna pooblaščena pravna oseba zapisana v registru subjektov alternativnega reševanja sporov, pod vodstvom Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovaške (register je dostopen na spletni strani http://www.mhsr.sk). Kupec – potrošnik je upravičen do izbire subjekta alternativnega reševanja potrošniških sporov, na katerega se bo obrnil.

8.37 V primeru neupravičene reklamacije, kupec nima pravice do povračila svojih stroškov povezanih z rešitvijo reklamacije in h krati tudi prodajalec nima pravice do povračila stroškov, ki so nastali z njegove strani (v primeru, da s strani kupca ni šlo npr. za ponovno neutemeljeno reklamacijo, pri kateri se že lahko sodi, da je šlo z njegove strani za kršitev pravic potrošnika). Če bo reklamacija priznana kot neupravičena, bo reklamirano blago poslano kupcu na stroške kupca.

8.38 Vračilo denarja na drugačen način kot z nakazilom na bančni račun je možno le po predhodnem vzajemnem dogovoru obeh strank. Vračilo denarja s poštno nakaznico zaradi tehničnih razlogov ni možno, transakcija finančnih sredstev se realizira le z bančno transakcijo.

8.39. V primeru dvoma, sta se pogodbeni stranki dogovorili, da se za obdobje uporabe smatra obdobje od dostave blaga kupcu (vključeno z dnem dostave).

8.40. Za vložitev vloge reklamacije je upravičena le oseba, ki je navedena na računu in naročilu.

9. Osebni podatki in varstvo osebnih podatkov

http://www.medvedkiigrace.si/odsek/varstvo-podatkov/

10. Odstop od kupoprodajne pogodbe

10.1 Prodajalec je upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nedostopnosti blaga, ali če je proizvajalec, uvoznik ali dostavljavec blaga določen v kupoprodajni pogodbi opustil proizvodnjo ali uvedel tako velike spremembe, ki bi onemogočile izvršitev izpolnitve dolžnosti prodajalca, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, ali zaradi višje sile, ali tudi po vseh prizadevanjih, ki jih je mogoče od njega upravičeno pričakovati, ni sposoben poslati blaga stranki v roku navedenemu v teh pogojih poslovanja, ali po ceni, ki je navedena v spletni trgovini. Prodajalec je dolžan to dejstvo nemudoma sporočiti kupcu in mu vrniti že plačano predplačilo za blago dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi v roku do 14 dni od obvestila o odstopu od pogodbe, in to z nakazilom na račun, določenim s strani kupca. Prodajalec je upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe tudi v primeru, da kupec ni prevzel blaga v petih delovnih dnevih od dneva, ko bi kupec to blago moral prevzeti.

10.2. Kupcu daje pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga zaradi pogojev urejenih z zakonom št. 102/2014 Z.z. o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali nudenju storitev na osnovi pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov (v nadaljevanju le »Zakon o varstvu potrošnikov«) in to v roku 14 dni od dneva prevzema blaga. Kupec ima pravico v okviru tega roka, blago razpakirati in ga preizkusiti v obdobju, kot je to v navadi pri nakupu v klasični »običajni« trgovini. Preizkusiti pa ne pomeni začeti uporabljati blago in ga kasneje vrniti prodajalcu. Blago se smatra za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko kupec ali z njegove strani pooblaščena tretja oseba z izjemo dostavljavca prevzame vse dele naročenega blaga, ali ko je

 1. blago naročeno s strani kupca v enem naročilu dostavijo ločene, s trenutkom prevzema kosa blaga, ki je bil dostavljen kot zadnji, ali ko se,
 2. dostavlja blago, ki je sestavljeno iz več delov ali kosov, v trenutku prevzema zadnjega dela ali zadnjega kosa, ali ko se,
 3. blago dostavlja s ponavljanjem med zastaralnim obdobjem, v trenutku prevzema prvega dostavljenega blaga.

10.3 Kupec s poslanim naročilom prodajalcu potrjuje, da je prodajalec pravočasno in pravilno izpolnil svoje dolžnosti glede na ust. § 3 ods. 1 Zakona o varstvu podatkov.

10.4 Kupec lahko pri prodajalcu uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v pisemski obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem mediju ali s posredništvom formularja za odstop od pogodbe poslanega na poštni naslov prodajalca, ki je Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. Obrazec za odstop od pogodbe je mogoče naložiti tukaj (s klikom se vam bo odprl obrazec za odstop od pogodbe).

10.5 Odstop od kupoprodajne pogodbe s pomočjo obrazca za odstop od pogodbe glede na prejšnjo točko teh splošnih pogojev poslovanja mora vsebovati podatke, ki so v njem zahtevani in to predvsem točno specifikacijo blaga (koda in naslov blaga), datum naročila, številko naročila in številko računa, ime in priimek kupca, naslov kupca, podpis kupca, številko bančnega računa, naziv banke in datum. Kupec je z odstopom od kupoprodajne pogodbe dolžan dostaviti prodajalcu nepoškodovano, neuporabljeno blago skupaj z dodatki vključujoč darila, dokumentacijo, navodila, garancijski list, dokazilo o plačilu ipd. ter v originalni embalaži, zapakiran tako, kot ga je prejel, in ga poslati na naslov: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. V kolikor kupec z odstopom od pogodbe pošlje prodajalcu blago skupaj z dodatki vključujoč dokumentacijo, navodila, garancijski list, dokumentacijo o plačilu ipd. (v nadaljevanju tudi kot »blago«) na naslov glede na prejšnji stavek s posredništvom slovaške (češke, madžarske, romunske, slovenske) dostavne službe, mora to poslati brez odkupnine. Blaga poslanega kupcu z odkupnino, prodajalec ne bo prevzel. Priporočamo, da blago zavarujete.

Blago je potrebno poslati v originalni embalaži in po potrebi v ustreznem paketu za pošiljanje (če ni originalne embalaže), ki ustreza zahtevam pošiljanja lomljivega blaga, ki vključuje vse dodatke in pošiljko označiti z ustreznimi simboli, saj prodajalec ne odgovarja za mehanske poškodbe nastale pred prejetjem blaga.

10.6 Če kupec odstopi od pogodbe, se od začetka prekliče tudi vsaka dodatna pogodba, ki sovpada s pogodbo, od katere je kupec odstopil.

10.7 Kupec lahko odstopi od pogodbe, predmetom katere je dostava blaga, tudi pred začetkom teka roka za odstop od pogodbe. Rok za odstop od pogodbe je upoštevan, če kupec pošlje sporočilo o uveljavljanju pravic za odstop od pogodbe pred tem, ko se izteče rok za odstop od pogodbe.

10.8 Po odstopu od pogodbe prodajalec vrne kupcu vsa plačila, ki jih je kupec dokazano plačal v skladu s sklenjeno pogodbo, predvsem kupno ceno vključujočo stroške za dostavo blaga, ali pa se bo postopalo v skladu s točko 6.8 teh splošnih pogojev poslovanja, s poslanim darilnim bonom na naslov kupca. Plačila bodo kupcu vrnjena v roku do 14 dni od dneva, ko bo prodajalcu dostavljeno sporočilo kupca o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Izplačilo bo realizirano na enak način, ki ga je kupec uporabil pri plačilu prodajalcu, če kupec ni navedel drugega načina plačila v obrazcu za odstop od pogodbe, brez zaračunavanja kakršnih koli drugih stroškov.

10.9 Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti vseh plačil glede na točko 10.8 teh splošnih pogojev poslovanja pred dostavo blaga kupcu. Plačilo za kupljeno blago bo s strani prodajalca torej izvršeno šele po dostavi vrnjenega blaga nazaj na naslov naveden v točki 10.5 teh splošnih pogojev poslovanja.

10.10 V primeru, da kupec odstopi od pogodbe v skladu s točko 10.2 teh splošnih pogojev poslovanja in dostavi prodajalcu blago, ki je uporabljeno ali poškodovano ali nepopolno, ali če je vrednost obravnavanega blaga nižja zaradi takšnega ravnanja z blagom, ki presega mejo ravnanja, ki je potrebna za ugotovitev lastnosti in funkcije blaga, ima prodajalec zoper kupca pravico do odškodninskega zahtevka v vrednosti popravila blaga in povrnitve blaga v izvorno stanje oz. prodajalec ima pravico zahtevati od potrošnika povračilo stroškov za zmanjšanje vrednosti blaga.

10.11 Kupec ima pravico, da najkasneje v roku do 14 dni do odstopa od pogodbe pošlje nazaj ali prodajalcu odda blago skupaj z dodatki vključujočimi darila, dokumentacije, navodila, garancijski list, dokazilo o plačilu ipd. v originalni embalaži nesestavljeno in nepoškodovano, v takem stanju, kot ga je prevzel.

Kupec se zaveda dejstva, da če so skupaj z blagom posredovana darila, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena pod pogojem, da če pride do koriščenja pravice odstopa od pogodbe, darilna pogodba izgubi veljavo in kupec mora skupaj z vrnjenim blagom vrniti tudi z njim pridobljena darila. V primeru, da ta ne bodo vrnjena nazaj, bodo te vrednosti razumljene kot neupravičeno okoriščenje kupca.

10.12 Pri odstopu od pogodbe kupec nosi posredne stroške za vrnitev blaga prodajalcu ali osebi pooblaščeni s strani prodajalca za prevzem blaga. Posrednih stroškov povezanih z vrnitvijo blaga ni mogoče točno izračunati v naprej. Glede na dostopne informacije je predpostavljen izračun teh stroškov odvisen od velikosti, gmote blaga, razdalje od koder se vrnitev blaga pošilja ter od cen, za katere kupcu izbrani dostavljavec priskrbi svoje storitve, v višini od 2 € do 150 €.

10.13 Pri odstopu od pogodbe kupec nosi tudi posredne stroške za vrnitev blaga, ki ga glede na njegovo naravo ni mogoče vrniti po pošti. Posrednih stroškov povezanih z vrnitvijo blaga ni mogoče točno izračunati v naprej. Glede na dostopne informacije je predpostavljen izračun teh stroškov odvisen od velikosti, gmote blaga, razdalje od koder se vrnitev blaga pošilja ter od cen, za katere kupcu izbrani dostavljavec priskrbi svoje storitve, v višini od 2 € do 150 €.

10.14 V primeru, da kupec ne izpolni katere izmed obveznosti navedenih v točkah 10.4 in 10.5 teh splošnih pogojev poslovanja, odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in je brez učinka in prodajalec tako ni dolžan vrniti kupcu vseh dokazanih plačil glede na točko 10.8 teh splošnih pogojev poslovanja in ima h krati pravico do povračila stroškov povezanih s pošiljanjem blaga kupcu nazaj.

10.15 Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je

 1. prodaja blaga izdelanega glede na osebne zahteve potrošnika, blaga narejenega po meri ali blaga določenega le za enega uporabnika,
 2. prodaja blaga pakiranega v zaščitni embalaži, ki ga ni primerno vračati zaradi varstva zdravja ali zaradi higienskih razlogov in katerega zaščitni ovoj je bil pri dostavi poškodovan, ali blaga, katerega zaradi njegovih lastnosti ni mogoče vrniti,
 3. prodaja blaga, ki je lahko glede na svojo naravo po dostavi neizogibno pomešano z drugim blagom – npr. kompleti in druge posebne akcije in pakiranja 8v tem primeru kupec odstopi od pogodbe celotnega kompleta ali pakiranja),
 4. prodaja blaga, ki je bil osebno prevzet, preverjen in testiran s strani kupca pri izvajalcu e-trgovine na mestu prevzema.

10.16 Kupec lahko odstopi od pogodbe, predmet katere je:

 1. prodaja blaga, prilagojenega po osebnih zahtevah potrošnika, blaga narejenega po meri ali blaga, narejenega posebno za določenega potrošnika,
 2. prodaja blaga, zapakiranega v zaščitni ovoj, ki ga ni priporočljivo vračati, zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov in katerega zaščitni ovoj je bil po dostavi poškodovan, ali pa katerega blaga glede na njegove lastnosti ni mogoče vrniti,
 3. prodaja blaga, ki je lahko glede na svoj značaj po dostavi neločljivo povezan z drugim blagom – npr. kompleti in posebne akcije in pakiranja (v tem primeru kupec odstopi od pogodbe celotnega seta ali pakiranja),
 4. prodaja blaga, ki se hitro pokvari ali poškoduje,
 5. prodaja blaga, ki je bil osebno prevzet, preverjen s strani kupca in pregledan pri prodajalcu e-trgovine na prevzemnem mestu.

10.17 V primeru osebnega prevzema se pravice do odstopa od pogodbe ne da uveljaviti, če je stranka blago osebno preverila pri prevzemu.

10.18 V primeru odstopa od pogodbe stranka pošlje blago na naslov Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava. Odstopa od pogodbe ni možno osebno uveljavljati v poslovalnici.

11. Platforma za reševanje sporov online

    Kupci – potrošniki so upravičeni do uporabe platforme za reševanje sporov online (v nadaljevanju le kot »RSO«) za reševanje svojih sporov, v jeziku, ki si ga izberejo. Kupec – potrošnik lahko za alternativno reševanje svojega spora uporabi platformo RSO, ki je dostopna na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kupec – potrošnik pri predložitvi zahtevka na platformi RSO izpolni elektronski obrazec pritožbe. Informacije, ki jih predloži, morajo biti zadovoljive za delovanje pristojnega organa alternativnega reševanja sporov online. Kupec – potrošnik lahko predloži dokumentacijo za podkrepitev svoje pritožbe.

12. Recenzije izdelkov

    Prodajalec si pridržuje pravico zahteve umika in neobjave recenzije izdelkov in storitev, ki vsebujejo neprimerne izraze, so napačni, ne sovpadajo z danim izdelkom, se sklicujejo na eksterne strani, ali pa s kakršnim koli načinom zavajajo, prinašajo nepopolne informacije in s tem škodijo imenu podjetja.

13. Darilni boni (potrdila)

13.1 Darilne bone (potrdila), izdane s strani prodajalca je mogoče uveljaviti za nakup blaga na spletni strani elektronske trgovine prodajalca. Če ni navedeno drugače, je mogoče darilni bon uveljaviti le za nakup blaga, ne veže se na storitve, poštne stroške in druge dajatve.

13.2 Vrednost darilnega bona je navedena na vsakem bonu kot vsota vključujoča DDV, kjer bon deluje kot popust na celoten nakup naročenega blaga z DDV. Darilni bon je mogoče izkoristiti v celotni vrednosti, v okviru enega nakupa, ni ga možno koristiti po delih. Ostanek plačila blaga je potrebno plačati s finančno obliko, preseženi znesek se ne vrača.

13.3 Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. V primeru, da se kupcu dodeli pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe za nakup blaga, za katerega je kupec plačal v obliki darilnega bona, ima kupec pravico do vrnitve nakupne cene v obliki darilnega bona (s poslanim darilnim bonom na naslov, ki ga je navedel kupec).

14. Bazar

14.1 Prodajalec v svoji trgovini ponuja tudi sklenitev kupoprodajne pogodbe na blago z bazarja. Blago z bazarja pomeni blago, ki je razpakirano, ima poškodovano embalažo ali gre za že uporabljeno vrnjeno blago.

14.2 Garancijska doba za blago z bazarja za potrošnika traja 24 mesecev od prevzema izdelka.

14.3 Blago iz bazarja pri reklamaciji ni mogoče zamenjati za novo blago.

14.4 Za reklamacijo blaga z bazarja se primerno nanašajo določila reklamacijskega postopka, če ni v tem delu navedeno drugače.

14.5 Blaga z bazarja ni mogoče reklamirati za »napako« oz. drug razlog, zaradi katerega je bilo to blago prodajano po znižani ceni.

15. Nagrade in nagradne igre

Splošna pravila nagradnih iger so:

15.1 Nagradne igre potekajo preko spleta. Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba s stalnim bivališčem in naslovom za dostavo na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi »udeleženec« ali »tekmovalec«). V primeru, da gre za osebo mlajšo od 18 let, ta oseba potrjuje, da se je na nagradno igro prijavila s soglasjem svojega zakonitega zastopnika. Nagradnih iger se ne smejo udeležiti osebe, ki so v delovnem razmerju z organizatorjem nagradne igre in/ali katere neposredno sodelujejo pri dejavnostih poveznih z organizacijo nagradne igre ter niti njihovi družinski člani t.i. predvsem ožji družinski člani, sorojenci in soprogi teh oseb (osebe, s katerimi si delijo gospodinjstvo in bližnje osebe v skladu z določilom § 116 in 117 zakona št. 40/1964 Zb. Civilnega zakonika).

15.2 V žreb bodo vključeni vsi kupci, ki bodo naročili dano blago in ga tudi plačali. Pri naročilu blaga bo kupcu dostavljen z obvestilom po elektronski pošti o udeležbi na tekmovanju. V žreb ne bodo vključeni kupci, ki bodo naročili blago, vendar naročenega blaga ne bodo plačali, ga prevzeli ali vrnili v roku 14 dni. Organizator žreba dobitnike nagrad na naslovu sedeža organizatorja nagradne igre. H krati žreba 5 nadomestnih oseb v primeru, da Organizator ne bi mogel priti v stik z dobitniki, ali pa bi dobitnik nagrado zavrnil.

15.3 Dobitnike bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu in naknadno preko elektronske pošte in jim tako naznanil točno mesto in čas prevzema nagrade. Potrditev prevzema zmage bo priznana šele po prejetju potrdila po elektronski pošti poslanega s strani dobitnika najkasneje v roku 5 koledarskih dni od dneva obvestila zmage s strani organizatorja. V nasprotnem primeru dobitnik izgubi pravico do te nagrade in organizator bo kontaktiral nadomestne osebe v takšnem vrstnem redu, kot so bili izžrebani, ti bodo kasneje obveščeni po enakih pogojih. V primeru, da je kontaktiranje dobitnikov neuspešno, te neprevzete nagrade pripadajo organizatorju tekmovanja.

15.4 Organizator ne odgovarja za nobeno škodo ali za druge pravice udeležencev nagradne igre v povezavi z nepravilno pridobljenimi oz. netočnimi podatki udeleženca, kot tudi v povezavi z odstopom ali ne prevzetjem nagrade na mestu in času določenim s strani organizatorja. Če organizator ugotovi, da mu je udeleženec nagradne igre podal nepravilne podatke ali informacije, je upravičen na osnovi svoje odločitve takega udeleženca izključiti iz nagradne igre oz. mu ne predati nagrade. Organizator si pridržuje pravico izključiti iz nagradne igre udeleženca, ki

 • je ravnal ali imel namen ravnati v nasprotju s temi pravili nagradne igre,
 • je poskusil pridobiti nagrado na goljufiv način ali v nasprotju z dobrimi nameni ali,
 • je s svojim ravnanjem kakor koli, pa tudi če potencialno škodil dobremu imenu in ugledu organizatorja.

15.5 Za zmago pri nagradnih igrah ne obstaja zakonita pravica, zmage ni mogoče prenesti na drugo osebo in vrednost zmage ni mogoče izplačati v gotovini. Udeleženci nagradnih iger se zavedajo, da je izterjava zmage po sodni poti v skladu § 845 zakona št. 40/1964 Zb. Civilnega zakonika izključena. Prihodki v obliki nagrad in zmag so obdavčeni glede na zakon št. 595/2003 Z. z. o davku na dohodek po spremembah zadnjih predpisov.

15.6 Organizator si pridržuje pravico spreminjati in dodajati pravila nagradne igre po lastni presoji, vendar ne izključno, način, mesto in termin žrebanja, število nadomestnih oseb, nagradno igro prekiniti, začasno ustaviti, preložiti, ustaviti ipd. Pravila nagradne igre, kot njihove spremembe organizator objavi na www.medvedkiigrace.si. Organizator ni dolžan izplačati udeležencem nagradne igre nikakršnih stroškov povezanih z njihovim sodelovanjem v nagradni igri ali s prevzemom nagrade.

15.7 Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno in udeleženec s svojo udeležbo soglaša z njegovimi pravili. Pravila so v svoji polni besedilni obliki trajanja nagradne igre shranjene v pisni obliki na naslovu: Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava.

16. Končne določbe

16.1. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev poslovanja. Dolžnost pisnega določila spremembe v teh splošnih pogojih poslovanja je izpolnjena z njihovo navedbo na spletni strani elektronske trgovine prodajalca.

16.2 V primeru, da je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti njena kakršna koli sprememba v pisni obliki.

16.3. Te splošni pogoji poslovanja začnejo za kupca veljati s poslanim elektronskim naročilom kupca.

16.4. Kupec s poslanim naročilom potrjuje, da si je te splošne pogoje poslovanja prebral in v celoti z njimi soglaša.

16.5 Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo komunikacija med njima realizirana v obliki elektronskih sporočil oz. s pomočjo pisnih pošiljk.

16.6 Na razmerja, ki niso določena s temi splošnimi pogoji poslovanja se vežejo ustrezne določbe Civilnega zakonika, Zakona št. 22/2004 Z. z. o elektronski trgovini in o spremembi in dopolnilu zakona št. 128/2002 Z. z. o državni kontroli notranjega trga v zvezi z zadevami varstva potrošnika in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov po spremembah zakona št. 284/2002 Z. z. po zadnjih spremembah predpisov, zakona št. 250/2007 Z. z. o varstvu potrošnika in o spremembi zakona Slovaškega Narodnega Sveta št. 372/1990 Zb. o prestopkih v zadnjih spremembah predpisov in zakona št. 102/20154 Z. z. o varovanju.

17. Uporaba materialov s spletne strani

Katkyn, s.r.o. ima vse pravice pridržane. Kakršna koli uporaba vsebine – dela ali celote, predvsem razmnoževanje in širjenje besedil (opisov), slik, fotografij in odlomkov s karkšnem koli mehanskim ali elektronskim načinom je brez pisnega dovoljenja Katkyn, s.r.o. prepovedano.

Priloge pogojev poslovanja

Priloga št. 1 – Obrazec za odstop od pogodbe (list)

Priloga št. 2 – Pouk o uveljavitvi pravic kupca za odstop od pogodbe v roku do 14 dni

Želimo vam prijeten nakup v naši e-trgovini!

Igrače MedvedkiIgrače in spletna trgovina MedvedkiIgrace.si.

*Te Pogoji poslovanja so veljavni in aktivni od 13.6.2016 in izključujejo prejšnje besedilo PP. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe SPP brez predhodnega opozorila.

18. Odgovornost

Podjetje Katkyn, s.r.o. opozarja, da so informacije na spletnih straneh njenih trgovin delno povzete od tretjih strani ter lahko vsebujejo stvarne in tehnične nejasnosti, ali tipografske napake in so lahko posodobljene brez predhodnega opozorila. Podjetje Katkyn, s.r.o. lahko kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni izdelke in storitve navedene na svojih straneh in ne jamči za stvarno pravilnost njihovega obsega.

Katkyn, s.r.o. ne prevzema odgovornosti zoper drugo stran za posredne, neposredne, nenavadne ali druge naknadne škode, povzročene z uporabo informacij iz njenih lastnih ali sklicnih spletnih straneh, vključujoč (vendar ne izključno) izpad dohodka, nastale stroške, prekinitve dejavnosti in drugih škod. Podjetje Katkyn, s.r.o. ne zagotavlja nobene garancije razen garancije izhajajoče iz zakona in garancij, ki jih v okviru zakona zagotavljajo dobavitelji izdelkov in ponudniki storitev, ki so ponujene na spletnih straneh njenih trgovin, če to v teh izdelkih in storitvah ni posebej navedeno. Informacije so navedene na spletnih straneh podjetja.