Pogoji nagradnih iger na družabnih omrežjih Medvedkiigrace.si

Pogoji nagradnih iger na družabnih omrežjih

Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetji Facebook in Instagram in ni organizirana ali podprta z njihove strani. Informacije o udeležencih nagradne igre niso posredovane podjetjem Facebook in Instagram, ampak podjetju Katkyn s.r.o. kot upravljavcu spletne strani Medvedkiigrače na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Informacije pridobljene s strani udeležencev bodo uporabljene izključno za namene dane nagradne igre. Za vsebino nagradne igre nista odgovorni podjetji Facebook in Instagram, ampak izključno organizator.

1. Organizator nagradne igre

1. Organizator nagradne igre na socialnih omrežjih (v nadaljevanju le »nagradna igra«) je podjetje Katkyn s.r.o., s sedežem na Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovaška, davčna št.: 54 684 790, zapisano v OR okrožnega sodišča BA I,. oddelek: SRO, Vloga št.: 163551/B (v nadaljevanju le »Organizator«).

2. Čas trajanja nagradne igre in kraj

Nagradna igra poteka v času, navedenem v objavi na družabnih omrežijih Facebook https://www.facebook.com/medvedkiigrace.si/ in/ali Instagram na https://www.instagram.com/medvedkiigrace.si/.

3. Pogoji udeležbe v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko fizična oseba, starejša od 18 let (osebe mlajše od 18 let se lahko udeležijo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika) z naslovom za dostavo na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju le »udeleženci« ali »udeleženec nagradne igre«).

Pogoji udeležbe v nagradni igri so podrobneje navedeni v prispevku Organizatorja na Facebook strani medvedkiigrace.si ali na Instagram naslovu medvedkiigrace.si. Udeleženci se lahko v Nagradno igro vključijo tudi večkrat med časom trajanja Nagradne igre, vendar so lahko nagrajeni le enkrat;

Z Nagradne igre so izključeni zaposleni na podjetju Medvedkiigrače. Iz Nagradne igre so izključeni prav tako družinski člani zaposlenih na podjetju Medvedkiigrače (soprog/soproga, otroci, starši in sorojenci).

4. Rezultati Nagradne igre in nagrade

Presoja o izpolnjenih vseh pogojih udeležbe v Nagradni igri je pri vsakem Udeležencu izključno na strani Organizatorja.

Nagrajenec Nagradne igre postane Udeleženec, ki ga določi Organizator, ki izpolnjuje vse Pogoje za sodelovanje v Nagradni igri.

Izbira nagrajencev je izvedena brez prisotnosti javnosti. Število nagrajencev je točno določeno v prispevku na Facebook strani medvedkiigrace.si ali na Instagram profilu medvedkiigrace.si.

Nagrada je izdelek, ki je ponazorjen v prispevku.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani medvedkiigrace.si ali na Instagram profilu medvedkiigrace.si najkasneje v 5 delovnih dneh od žreba.

Nagrajenci bodo pozvani za posredovanje osebnih podatkov v prispevku na Facebook strani medvedkiigrace.si ali na Instagram profilu medvedkiigrace.si.

Nagrade bodo nagrajencem poslane s posredništvom pošte ali kurirske službe ter dostavljene na naslov, ki ga je določil Nagrajenec in ga posredoval Organizatorju. Za točnost in aktualnost podatkov, potrebnih za dostavo Nagrade je odgovoren Nagrajenec. Organizator ni odgovoren za krajo, izgubo, poškodbo nagrade, njene ne dostave ali zakasnitve le-te, ki so nastale posledica dostave ali pa jih je zakrivil dostavljavec.

5. Izključitev Udeleženca

Organizator si pridržuje pravico do izključitve Udeleženca iz Nagradne igre, katerega komentar bo vseboval žaljiv izraz ali pa bo vsebina njegovega komentarja v nasprotju z dobrimi načeli.

6. Sodelovanje v Nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov

6.1. Upravljavec in oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov Udeležencev v okviru Nagradne igre je Organizator.

6.2. Udeleženec Nagradne igre z udeležbo v Nagradni igri podeljuje svoje soglasje s Pogoji Nagradne igre in hkrati podeljuje Organizatorju svoje izrecno soglasje z obdelavo Osebnih podatkov. Namen te obdelave je omogočanje organizacije in žreba Nagradne igre v skladu s Pogoji (npr. dobava nagrade nagrajencu nagradne igre, objava imena, priimka in kraja nagrajenca Nagradne igre v sredstvih obveščanja, na zgoraj omenjeni facebook strani in spletni strani Organizatorja).

6.3. Osebni podatki nagrajencev Nagradne igre bodo v ustreznem obsegu shranjeni tudi po koncu Nagradne igre za namene pravne zaščite Organizatorja (npr. izterjavo pravnih zahtevkov, zaščite v primeru uveljavljanja zahtevkov pri Organizatorju ipd.). Brez soglasja glede na to točko Pogojev, sodelovanje v Nagradni igri ni mogoče.

6.4. Dodelitev soglasja Udeleženca za obdelavo osebnih podatkov glede na točki 6.2. in 6.3. Pogojev je prostovoljno in ni pogoj za posredovanje drugih storitev Organizatorja (npr. prodaja blaga).

6.5. Katerega koli s podeljenih soglasij glede na točki 6.2. in 6.3. Pogojev je mogoče kadar koli pisno preklicati s pomočjo pisnega naznanila naslovljenega na naslov sedeža Organizatorja nagradne igre ali na e-mail naslov odgovorne osebe Organizatorja na info@medvedkiigrace.si. V primeru, da udeleženec prekliče svoje soglasje glede na točko 6.2. Pogojev, podeljeno za namene organiziranja Nagradne igre, njegovo nadaljnje sodelovanje v Nagradni igri ni več mogoče. Preklic soglasja nima vpliva na zakonitosti obdelave podatkov, ki izhajajo iz soglasja pred njegovim preklicem.

6.6. Udeleženec soglaša s tem, da po koncu veljavnosti njegovega soglasja z obdelavo osebnih podatkov kot tudi po koncu namena, za katerega so bili osebni podatki obdelani, so bili brez potrebe nadaljnjega naznanila s strani Organizatorja zaradi gospodarnosti nemudoma izbrisani, če nujnost nadaljnjega shranjevanja ne izhaja iz osebnih pravnih predpisov.

6.7. Osebni podatki, obdelani glede na Nagradno igro so lahko posredovani le upravljavcu družabnega omrežja Facebook in Instagram za namene njihove objave, in to v nujnem obsegu: ime, priimek in kraj udeleženca Nagradne igre.

6.8. Glede na zahteve Udeleženca kot zadevne osebe a po izpolnjevanju zahtev določenih s strani Odgovornega, Organizator obvesti to osebo, ali obdeluje njene osebne podatke in če te obdeluje, katere. Ob upoštevanju zahtev določenih z Uredbo ima zadevna oseba (i) pravico so dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) pravico do spremembe osebnih podatkov, (iii) pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov, (iv) pravico do preklica obdelave osebnih podatkov obdelanih za namene neposrednega trženja, (v) pravico do izbrisa osebnih podatkov, predvsem v primeru, da niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni ali pa so se drugače obdelovali ali pa če je zadevna oseba preklicala svoje soglasje za obdelavo in tako ne obstaja nobena pravna osnova za obdelavo, ali pa v primeru, da so se osebni podatki obdelovali nezakonito ter (vi) pravico do prenosa podatkov. Glede na te namene lahko zadevna oseba kadar koli kontaktira Organizatorja na naslovu sedeža Dary s.r.o. ali po elektronski pošti zadevne osebe Organizatorja: info@medvedkiigrace.si ali preko telefonske številke +421 944 627 725. Organizator bo zahtevo zadevne osebe brez odlašanja in v vsakem primeru razrešil v okviru v roku določenih v splošno obvezujočih pravnih predpisov.

6.9. Zadevne osebe imajo pravico do pritožbe nasloviti na Urad za varstvo osebnih podatkov, Informacijskemu pooblaščencu s sedežem na: Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, Slovenija, po telefonu na: 01 230 97 30, ali preko e-pošte: gp.ip(at)ip-rs.si, predvsem v primeru suma na kršitev zaščite osebnih podatkov.

Končne določbe

Udeleženec s svojo udeležbo v Nagradni igri podeljuje Organizatorju soglasje s spremembo teh Pravil.

Udeleženec nima lastninske pravice za pridobitev Nagrade in Udeleženec ni upravičen zahtevati od Organizatorja, kakršno koli alternativno izpolnjevanje namesto Nagrade. Hkrati Udeleženec ni dolžan Nagrade sprejeti.

Udeleženec si pridržuje pravico, da Nagrado nadomesti z nagrado podobnega tipa in vrednosti ter spremeni pogoje oddaje Nagrade.

Organizator ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki je Udeležencu nastala zaradi sodelovanja v Nagradni igri ali nedostopnosti/nefunkcionalnosti tehnične opreme in mreže, ki so potrebni za potek Nagradne igre in sodelovanje v njej.

Pravila nagradne igre bodo na voljo na spletni strani www.medvedkiigrace.si

V Bratislavi, dne 1. 1. 2020.